LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (4,928) Untranslated (349) Waiting (0) Fuzzy (71) Warnings (0)
1 2 3 4 5
Prio Original string Translation
E-mail E-mail: Details

E-mail

E-mail:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
... “There are X questions in this survey” Hiển thị "Có X câu hỏi trong cuộc khảo sát này": Details

... “There are X questions in this survey”

Hiển thị "Có X câu hỏi trong cuộc khảo sát này":
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete user group '%s'? Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm người dùng này? Details

Are you sure you want to delete user group '%s'?

Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm người dùng này?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete this box? Bạn có chắc chắn muốn xóa hộp này? Details

Are you sure you want to delete this box?

Bạn có chắc chắn muốn xóa hộp này?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Update box Ô cập nhật Details

Update box

Ô cập nhật
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Credentials are valid, but we failed to create a user. Thông tin xác thực là hợp lệ nhưng chúng tôi không thể tạo người dùng Details

Credentials are valid, but we failed to create a user.

Thông tin xác thực là hợp lệ nhưng chúng tôi không thể tạo người dùng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Could not remove deleted directories Không thể xóa các thư mục đã xóa Details

Could not remove deleted directories

Không thể xóa các thư mục đã xóa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) their previous answers will be reloaded. Với các phản hồi không ẩn danh (và trường bảng người tham gia khảo sát 'Sử dụng trái' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), thì các câu trả lời trước của họ sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) their previous answers will be reloaded.

Với các phản hồi không ẩn danh (và trường bảng người tham gia khảo sát 'Sử dụng trái' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), thì các câu trả lời trước của họ sẽ được tải lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction. Nếu tính năng tải lại những câu đã làm được bật thì người tham gia có thể cập nhật câu trả lời của họ sau khi hoàn thành, nếu không, người tham gia có thể thêm câu trả lời mới mà không bị hạn chế. Details

If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction.

Nếu tính năng tải lại những câu đã làm được bật thì người tham gia có thể cập nhật câu trả lời của họ sau khi hoàn thành, nếu không, người tham gia có thể thêm câu trả lời mới mà không bị hạn chế.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Permission to view, update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Quyền xem/cập nhật các thành phần văn bản của khảo sát, ví dụ: tiêu đề khảo sát, mô tả khảo sát, thông điệp chào mừng và kết thúc Details

Permission to view, update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Quyền xem/cập nhật các thành phần văn bản của khảo sát, ví dụ: tiêu đề khảo sát, mô tả khảo sát, thông điệp chào mừng và kết thúc
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If your database is using a custom port, attach it using a colon. Example: db.host.com:5431 Nếu cơ sở dữ liệu của bạn đang sử dụng một cổng tuỳ chỉnh gắn nó bằng cách sử dụng dấu hai chấm. Ví dụ: db.host.com:5431 Details

If your database is using a custom port, attach it using a colon. Example: db.host.com:5431

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn đang sử dụng một cổng tuỳ chỉnh gắn nó bằng cách sử dụng dấu hai chấm. Ví dụ: db.host.com:5431
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
New survey ID: ID khảo sát mới: Details

New survey ID:

ID khảo sát mới:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
quangndcet
References:
Priority:
normal
More links:
Hide blocklisted participants: Ẩn người tham gia trong danh sách đen: Details

Hide blocklisted participants:

Ẩn người tham gia trong danh sách đen:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
%s entries were skipped because they are blocklisted %s mục đã bị bỏ qua vì chúng bị liệt vào danh sách đen Details

%s entries were skipped because they are blocklisted

%s mục đã bị bỏ qua vì chúng bị liệt vào danh sách đen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Could not delete subquestion Không thể lưu câu hỏi phụ Details

Could not delete subquestion

Không thể lưu câu hỏi phụ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5

Export as