LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,332) Translated (4,931) Untranslated (332) Waiting (0) Fuzzy (69) Warnings (0)
1 2 3 5
Prio Original string Translation
Successfully saved permissions for user group. Đã lưu thành công các quyền cho nhóm người dùng. Details

Successfully saved permissions for user group.

Đã lưu thành công các quyền cho nhóm người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Unknown user group. Không xác định được nhóm người dùng. Details

Unknown user group.

Không xác định được nhóm người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Error saving permissions for user group. Xảy ra lỗi khi lưu quyền cho nhóm người dùng. Details

Error saving permissions for user group.

Xảy ra lỗi khi lưu quyền cho nhóm người dùng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Prevent blocklisted participants from being added to a survey: Ngăn người tham gia trong danh sách đen được thêm vào khảo sát: Details

Prevent blocklisted participants from being added to a survey:

Ngăn người tham gia trong danh sách đen được thêm vào khảo sát:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Survey languages: Ngôn ngữ khảo sát Details

Survey languages:

Ngôn ngữ khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You are not globally blocklisted on this site. Bạn không nằm trong danh sách đen toàn cầu trên trang web này. Details

You are not globally blocklisted on this site.

Bạn không nằm trong danh sách đen toàn cầu trên trang web này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Removing yourself from the blocklist is currently disabled. Xóa bản thân khỏi danh sách đen hiện đang bị vô hiệu hóa. Details

Removing yourself from the blocklist is currently disabled.

Xóa bản thân khỏi danh sách đen hiện đang bị vô hiệu hóa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
The plugin is not in the plugin allowlist. Plugin không có trong danh sách trắng của plugin. Details

The plugin is not in the plugin allowlist.

Plugin không có trong danh sách trắng của plugin.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s Không thể truy cập phản hồi nữa. Bảng phản hồi của bạn sẽ được đổi tên thành: %s_old_%d_%s Details

Responses are %sno longer accessible.%s Your response table will be renamed to: %s%s%s

Không thể truy cập phản hồi nữa. Bảng phản hồi của bạn sẽ được đổi tên thành: %s_old_%d_%s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Nhóm khảo sát này được hiển thị cho người dùng có bất kỳ quyền nào đối với nhóm khảo sát, người dùng có bất kỳ quyền nào đối với một khảo sát bên trong nhóm này hoặc nếu nhóm này đã được định cấu hình để có sẵn. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Nhóm khảo sát này được hiển thị cho người dùng có bất kỳ quyền nào đối với nhóm khảo sát, người dùng có bất kỳ quyền nào đối với một khảo sát bên trong nhóm này hoặc nếu nhóm này đã được định cấu hình để có sẵn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You do not have permission to send emails to all users. Bạn không có quyền gửi email cho mọi người sử dụng. Details

You do not have permission to send emails to all users.

Bạn không có quyền gửi email cho mọi người sử dụng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
You don't have permission to edit a user group Bạn không có quyền chỉnh sửa nhóm người dùng Details

You don't have permission to edit a user group

Bạn không có quyền chỉnh sửa nhóm người dùng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation. Lưu ý: Khảo sát này đã được định cấu hình ngày hết hạn trước đây và hiện không có sẵn cho người tham gia. Hãy nhớ cập nhật/xóa ngày hết hạn trong cài đặt khảo sát sau khi kích hoạt. Details

Note: This survey has a past expiration date configured and is currently not available to participants. Please remember to update/remove the expiration date in the survey settings after activation.

Lưu ý: Khảo sát này đã được định cấu hình ngày hết hạn trước đây và hiện không có sẵn cho người tham gia. Hãy nhớ cập nhật/xóa ngày hết hạn trong cài đặt khảo sát sau khi kích hoạt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings Gợi ý và cảnh báo: Details

Hints and warnings

Gợi ý và cảnh báo:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Add to user group Thêm vào nhóm người dùng Details

Add to user group

Thêm vào nhóm người dùng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 5

Export as