LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 6.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,348) Translated (4,928) Untranslated (349) Waiting (0) Fuzzy (71) Warnings (0)
1 2 3 4 5
Prio Original string Translation
Last login: Đăng nhập lần cuối Details

Last login:

Đăng nhập lần cuối
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Các chế độ bảo trì: Tắt Khóa mềm - người tham gia có thể hoàn thành khảo sát đã bắt đầu, không cho phép người tham gia mới Khóa hoàn toàn - không người tham gia nào được phép thực hiện khảo sát, ngay cả khi họ đã bắt đầu thực hiện Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Các chế độ bảo trì: Tắt Khóa mềm - người tham gia có thể hoàn thành khảo sát đã bắt đầu, không cho phép người tham gia mới Khóa hoàn toàn - không người tham gia nào được phép thực hiện khảo sát, ngay cả khi họ đã bắt đầu thực hiện
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Do you want to take ownership of this user? Bạn có muốn nhận quyền sở hữu người dùng này không? Details

Do you want to take ownership of this user?

Bạn có muốn nhận quyền sở hữu người dùng này không?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Reset load error for plugin %s (%s) Đặt lại lỗi tải cho plugin %d Details

Reset load error for plugin %s (%s)

Đặt lại lỗi tải cho plugin %d
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver. Cảnh báo: Vui lòng thực thi mã hóa SSL trong Cài đặt chung/Bảo mật sau khi SSL được định cấu hình đúng cho máy chủ web của bạn. Details

Warning: Please enforce SSL encryption in Global settings/Security after SSL is properly configured for your webserver.

Cảnh báo: Vui lòng thực thi mã hóa SSL trong Cài đặt chung/Bảo mật sau khi SSL được định cấu hình đúng cho máy chủ web của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Nếu bạn muốn chỉ định một liên kết đến chính sách quyền riêng tư, hãy đặt "Hiển thị văn bản chính sách quyền riêng tư với hộp kiểm bắt buộc" thành "Văn bản có thể thu gọn" và sử dụng phần giữ chỗ {STARTPOLICYLINK} và {ENDPOLICYLINK} trong trường "Nhãn hộp kiểm chính sách quyền riêng tư" để xác định liên kết sẽ mở cửa sổ bật lên chính sách. Nếu không có phần giữ chỗ nào thì sẽ có một phụ lục. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Nếu bạn muốn chỉ định một liên kết đến chính sách quyền riêng tư, hãy đặt "Hiển thị văn bản chính sách quyền riêng tư với hộp kiểm bắt buộc" thành "Văn bản có thể thu gọn" và sử dụng phần giữ chỗ {STARTPOLICYLINK} và {ENDPOLICYLINK} trong trường "Nhãn hộp kiểm chính sách quyền riêng tư" để xác định liên kết sẽ mở cửa sổ bật lên chính sách. Nếu không có phần giữ chỗ nào thì sẽ có một phụ lục.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a remix icon classname, or a link to the image. Sử dụng một tên lớp fontawesome, hoặc một liên kết tới hình ảnh. Details

Use a remix icon classname, or a link to the image.

Sử dụng một tên lớp fontawesome, hoặc một liên kết tới hình ảnh.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Broken survey themes Giao diện khảo sát bị hỏng: Details

Broken survey themes

Giao diện khảo sát bị hỏng:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Group can not be deleted, because of depending conditions Không thể xóa nhóm vì điều kiện phụ thuộc Details

Group can not be deleted, because of depending conditions

Không thể xóa nhóm vì điều kiện phụ thuộc
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Permission to view, update the survey settings including survey participants table creation Cho phép xem / cập nhật các thiết lập khảo sát bao gồm cả người tham gia khảo sát tạo bảng Details

Permission to view, update the survey settings including survey participants table creation

Cho phép xem / cập nhật các thiết lập khảo sát bao gồm cả người tham gia khảo sát tạo bảng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Inherited thừa hưởng Details

Inherited

thừa hưởng
You have to log in to edit this translation.
No shared participants found. Không tìm thấy người dùng chung Details

No shared participants found.

Không tìm thấy người dùng chung
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings. Nếu bạn muốn xuất những người tham gia vào danh sách đen, đặt "Ẩn người tham gia vào danh sách đen" vào "Không" trong cài đặt CPDB. Details

If you want to export blocklisted participants, set "Hide blocklisted participants" to "No" in CPDB settings.

Nếu bạn muốn xuất những người tham gia vào danh sách đen, đặt "Ẩn người tham gia vào danh sách đen" vào "Không" trong cài đặt CPDB.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Add to blocklist? Thêm vào danh sách đen? Details

Add to blocklist?

Thêm vào danh sách đen?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Remove from blocklist? Xóa khỏi danh sách đen? Details

Remove from blocklist?

Xóa khỏi danh sách đen?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-04-17 10:06:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5

Export as