LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x (end of life: 1 June 2024): Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (5,162) Untranslated (62) Waiting (0) Fuzzy (28) Warnings (0)
1 2
Prio Original string Translation
Could not remove deleted directories Không thể xóa các thư mục đã xóa Details

Could not remove deleted directories

Không thể xóa các thư mục đã xóa
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded. Với các phản hồi không ẩn danh (và trường bảng người tham gia khảo sát 'Sử dụng trái' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), thì các câu trả lời trước của họ sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link), their previous answers will be reloaded.

Với các phản hồi không ẩn danh (và trường bảng người tham gia khảo sát 'Sử dụng trái' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), thì các câu trả lời trước của họ sẽ được tải lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction. Nếu tính năng tải lại những câu đã làm được bật thì người tham gia có thể cập nhật câu trả lời của họ sau khi hoàn thành, nếu không, người tham gia có thể thêm câu trả lời mới mà không bị hạn chế. Details

If participant-based response persistence is enabled then a participant can update their responses after completion, otherwise a participant can add new responses without restriction.

Nếu tính năng tải lại những câu đã làm được bật thì người tham gia có thể cập nhật câu trả lời của họ sau khi hoàn thành, nếu không, người tham gia có thể thêm câu trả lời mới mà không bị hạn chế.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Show "There are X questions in this survey": Hiện "Có X câu hỏi trong khảo sát này" Details

Show "There are X questions in this survey":

Hiện "Có X câu hỏi trong khảo sát này"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Send me a copy: Gửi đến tôi một bản sao chép: Details

Send me a copy:

Gửi đến tôi một bản sao chép:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
You can't copy a question if the survey is active. Bạn không thể sao chép một câu hỏi nếu khảo sát đang được kích hoạt. Details

You can't copy a question if the survey is active.

Bạn không thể sao chép một câu hỏi nếu khảo sát đang được kích hoạt.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Send basic notification email to: Gửi email thông báo cơ bản đến: Details

Send basic notification email to:

Gửi email thông báo cơ bản đến:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Send detailed notification email to: Gửi email thông báo chi tiết đến: Details

Send detailed notification email to:

Gửi email thông báo chi tiết đến:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Export survey administrators Xuất quản trị viên khảo sát Details

Export survey administrators

Xuất quản trị viên khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
(No default value) <Không có giá trị mặc định> Details

(No default value)

<Không có giá trị mặc định>
You have to log in to edit this translation.
You are not allowed to use this group Bạn không được phép xóa nhóm này! Details

You are not allowed to use this group

Bạn không được phép xóa nhóm này!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Database has been created. Cơ sỡ dữ liệu đã được tạo. Details

Database has been created.

Cơ sỡ dữ liệu đã được tạo.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:43
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning. Trình duyệt của bạn báo rằng đã từng được sử dụng để trả lời khảo sát này. Chúng tôi đặt lại Phiên làm việc để bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Details

Your browser reports that it was used previously to answer this survey. We are resetting the session so that you can start from the beginning.

Trình duyệt của bạn báo rằng đã từng được sử dụng để trả lời khảo sát này. Chúng tôi đặt lại Phiên làm việc để bạn có thể bắt đầu lại từ đầu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:49:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
changesrequested
With warnings
1 2

Export as