GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Vietnamese

1 2 3 12
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null". Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \". Details

Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null".

Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:34:48 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save & add new group Lưu và nhóm mới Details

Save & add new group

Lưu và nhóm mới

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
If you want to activate it, click here: Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây: Details

If you want to activate it, click here:

Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:49 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you. Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát. Details

Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you.

Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:04 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:51 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this 2FA key? Bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này? Details

Are you sure you want to delete this 2FA key?

Bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:49:01 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow multiple responses or update responses with one access code: Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo: Details

Allow multiple responses or update responses with one access code:

Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Expression Engine descriptions Mô tả Trình quản lý Biểu thức Details

Expression Engine descriptions

Mô tả Trình quản lý Biểu thức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:53 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restrict search to map extent Hạn chế địa điểm tìm kiếm cho phạm vi bản đồ Details

Restrict search to map extent

Hạn chế địa điểm tìm kiếm cho phạm vi bản đồ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:54 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Validate expressions in email: %s Xác thực biểu thức trong email: %s Details

Validate expressions in email: %s

Xác thực biểu thức trong email: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:54 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Edit the line starting with %s and complete the filename with a full path to the downloaded data file. Chỉnh sửa dòng %s và hoàn thành tên tệp với đường dẫn đầy đủ đến tệp dữ liệu đã tải xuống. Details

Edit the line starting with %s and complete the filename with a full path to the downloaded data file.

Chỉnh sửa dòng %s và hoàn thành tên tệp với đường dẫn đầy đủ đến tệp dữ liệu đã tải xuống.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded. Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded.

Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code. Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code.

Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 12
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as