GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Vietnamese

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:51 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow multiple responses or update responses with one access code: Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo: Details

Allow multiple responses or update responses with one access code:

Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Expression Engine descriptions Mô tả Trình quản lý Biểu thức Details

Expression Engine descriptions

Mô tả Trình quản lý Biểu thức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:53 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded. Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded.

Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code. Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code.

Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao và Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao và Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses. Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát. Details

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:56 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Use JavaScript functions to remove text and uncheck checkbox (or use only the ExpressionScript engine). Sử dụng chức năng javascript để xóa văn bản và bỏ chọn hộp kiểm (hoặc chỉ sử dụng Trình quản lý Biểu thức). Details

Use JavaScript functions to remove text and uncheck checkbox (or use only the ExpressionScript engine).

Sử dụng chức năng javascript để xóa văn bản và bỏ chọn hộp kiểm (hoặc chỉ sử dụng Trình quản lý Biểu thức).

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:56 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only one central attribute is mapped with participant attribute Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token Details

Only one central attribute is mapped with participant attribute

Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:57 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:44 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Repeat password: lặp lại mật khẩu Details

Repeat password:

lặp lại mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This question has missing subquestions. Câu hỏi này không có câu hỏi phụ. Details

This question has missing subquestions.

Câu hỏi này không có câu hỏi phụ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:44 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as