GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

1 2 3 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Anonymize IP address Giấu danh tính của địa chỉ IP? Details

Anonymize IP address

Giấu danh tính của địa chỉ IP?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-01 08:26:27 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null". Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \". Details

Error: Malformed JSON - field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "null".

Lỗi: JSON không đúng định dạng - trường %s phải là một mảng JSON hoặc chuỗi \ "kế thừa \". Đã tìm thấy \ " %s \".

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:34:48 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Create survey group Tạo nhóm khảo sát: Details

Create survey group

Tạo nhóm khảo sát:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:47 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey Menu Menu khảo sát Details

Survey Menu

Menu khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save & add new group Lưu và nhóm mới Details

Save & add new group

Lưu và nhóm mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save & add question Lưu và thêm câu hỏi Details

Save & add question

Lưu và thêm câu hỏi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Set the size of the input or textarea. The input will be displayed approximately this size in width. Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này. Details

Set the size of the input or textarea. The input will be displayed approximately this size in width.

Đặt kích thước cho đầu vào hoặc văn bản, đầu vào sẽ được hiển thị với kích thước khoảng xấp xỉ này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you want to activate it, click here: Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây: Details

If you want to activate it, click here:

Nếu bạn muốn kích hoạt nó bấm vào đây:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:49 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you. Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát. Details

Your new survey was created. We also created a first question group and an example question for you.

Bạn đã tạo thành một khảo sát mới. Nhóm câu hỏi đầu tiên và một câu hỏi ví dụ cũng đã được tạo ra để giúp bạn hiểu thêm về kết cấu của khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:04 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:51 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this 2FA key? Bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này? Details

Are you sure you want to delete this 2FA key?

Bạn có chắc chắn muốn xóa câu hỏi này?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:49:01 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow multiple responses or update responses with one access code: Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo: Details

Allow multiple responses or update responses with one access code:

Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Expression Engine descriptions Mô tả Trình quản lý Biểu thức Details

Expression Engine descriptions

Mô tả Trình quản lý Biểu thức

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:53 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Restrict search to map extent Hạn chế địa điểm tìm kiếm cho phạm vi bản đồ Details

Restrict search to map extent

Hạn chế địa điểm tìm kiếm cho phạm vi bản đồ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:54 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as