LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (5,252) Translated (5,162) Untranslated (62) Waiting (0) Fuzzy (28) Warnings (0)
1 2
Prio Original string Translation
Survey languages Ngôn ngữ khảo sát Details

Survey languages

Ngôn ngữ khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available. Nhóm khảo sát này được hiển thị cho người dùng có bất kỳ quyền nào đối với nhóm khảo sát, người dùng có bất kỳ quyền nào đối với một khảo sát bên trong nhóm này hoặc nếu nhóm này đã được định cấu hình để có sẵn. Details

This survey group is shown for users with any permission to the survey group, user with any permission to one survey inside this group, or if this group was configured to be available.

Nhóm khảo sát này được hiển thị cho người dùng có bất kỳ quyền nào đối với nhóm khảo sát, người dùng có bất kỳ quyền nào đối với một khảo sát bên trong nhóm này hoặc nếu nhóm này đã được định cấu hình để có sẵn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Hints and warnings: Gợi ý và cảnh báo: Details

Hints and warnings:

Gợi ý và cảnh báo:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:28
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Last login Đăng nhập lần cuối Details

Last login

Đăng nhập lần cuối
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it Các chế độ bảo trì: Tắt Khóa mềm - người tham gia có thể hoàn thành khảo sát đã bắt đầu, không cho phép người tham gia mới Khóa hoàn toàn - không người tham gia nào được phép thực hiện khảo sát, ngay cả khi họ đã bắt đầu thực hiện Details

Maintenance modes: Off Soft lock - participants are able to finish started surveys, no new participants are allowed Full lock - none of participants are allowed to take survey, even if they already started to take it

Các chế độ bảo trì: Tắt Khóa mềm - người tham gia có thể hoàn thành khảo sát đã bắt đầu, không cho phép người tham gia mới Khóa hoàn toàn - không người tham gia nào được phép thực hiện khảo sát, ngay cả khi họ đã bắt đầu thực hiện
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix. Nếu bạn muốn chỉ định một liên kết đến chính sách quyền riêng tư, hãy đặt "Hiển thị văn bản chính sách quyền riêng tư với hộp kiểm bắt buộc" thành "Văn bản có thể thu gọn" và sử dụng phần giữ chỗ {STARTPOLICYLINK} và {ENDPOLICYLINK} trong trường "Nhãn hộp kiểm chính sách quyền riêng tư" để xác định liên kết sẽ mở cửa sổ bật lên chính sách. Nếu không có phần giữ chỗ nào thì sẽ có một phụ lục. Details

If you want to specify a link to the privacy policy, set "Show privacy policy text with mandatory checkbox" to "Collapsible text" and use the placeholders {STARTPOLICYLINK} and {ENDPOLICYLINK} in the "Privacy policy checkbox label" field to define the link that opens the policy popup. If there is no placeholder given, there will be an appendix.

Nếu bạn muốn chỉ định một liên kết đến chính sách quyền riêng tư, hãy đặt "Hiển thị văn bản chính sách quyền riêng tư với hộp kiểm bắt buộc" thành "Văn bản có thể thu gọn" và sử dụng phần giữ chỗ {STARTPOLICYLINK} và {ENDPOLICYLINK} trong trường "Nhãn hộp kiểm chính sách quyền riêng tư" để xác định liên kết sẽ mở cửa sổ bật lên chính sách. Nếu không có phần giữ chỗ nào thì sẽ có một phụ lục.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Use a fontawesome classname, or a link to the image. Sử dụng một tên lớp fontawesome, hoặc một liên kết tới hình ảnh. Details

Use a fontawesome classname, or a link to the image.

Sử dụng một tên lớp fontawesome, hoặc một liên kết tới hình ảnh.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-01-12 12:00:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Broken survey themes: Giao diện khảo sát bị hỏng: Details

Broken survey themes:

Giao diện khảo sát bị hỏng:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:26
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Group can't be deleted because of depending conditions Không thể xóa nhóm vì điều kiện phụ thuộc Details

Group can't be deleted because of depending conditions

Không thể xóa nhóm vì điều kiện phụ thuộc
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:49:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
inherited thừa hưởng Details

inherited

thừa hưởng
You have to log in to edit this translation.
Survey group Nhóm khảo sát Details

Survey group

Nhóm khảo sát
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:12
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
No shared participants found Không tìm thấy người dùng chung Details

No shared participants found

Không tìm thấy người dùng chung
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete this user group? Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm người dùng này? Details

Are you sure you want to delete this user group?

Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm người dùng này?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete this box? Bạn có chắc chắn muốn xóa hộp này? Details

Are you sure you want to delete this box?

Bạn có chắc chắn muốn xóa hộp này?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-02-07 08:48:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Update box Ô cập nhật Details

Update box

Ô cập nhật
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-02-02 17:53:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2

Export as