GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

1 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore. Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) đã bỏ qua: Token không hợp lệ nữa. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Access code is not valid anymore.

Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) đã bỏ qua: Token không hợp lệ nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid. Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Access code is not yet valid.

Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant attribute descriptions were successfully updated. Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công. Details

Participant attribute descriptions were successfully updated.

Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries. Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục. Details

There is already an entry with that exact access code in the table. The same access code cannot be used in multiple entries.

Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Access code for this participant Mã Token cho người tham gia này Details

Access code for this participant

Mã Token cho người tham gia này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is already a recorded answer for this access code Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này Details

There is already a recorded answer for this access code

Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance. Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a access code. Please contact the administrator for assistance.

Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey could not be created. Khảo sát không thể được cập nhật. Details

Survey could not be created.

Khảo sát không thể được cập nhật.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey table: %s Xóa bảng điều tra mồ côi: Details

Deleting orphan survey table: %s

Xóa bảng điều tra mồ côi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Assessment mode not activated Chế độ đánh giá không được kích hoạt Details

Assessment mode not activated

Chế độ đánh giá không được kích hoạt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You are already a participant of this survey. Bạn đã là một phần của cuộc khảo sát này. Details

You are already a participant of this survey.

Bạn đã là một phần của cuộc khảo sát này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:01 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A survey participants table has been created for this survey and the old participants were imported. Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập. Details

A survey participants table has been created for this survey and the old participants were imported.

Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:03 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as