GlotPress

Translation of LimeSurvey 5.x: Vietnamese

1 10 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Open-access mode: Chế độ Open-access Details

Open-access mode:

Chế độ Open-access

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:35 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The access code have provided is not valid or has already been used. Mã sinh viên bạn cung cấp không đúng hoặc đã được sử dụng Details

The access code have provided is not valid or has already been used.

Mã sinh viên bạn cung cấp không đúng hoặc đã được sử dụng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:48:46 GMT
Translated by:
Vo Sy Manh (manhvs)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subquestion validation tip Mẹo xác thực phụ Details

Subquestion validation tip

Mẹo xác thực phụ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a tip shown to the participant describing the subquestion validation equation. Đây là một mẹo cho người tham gia miêu tả phương trình xác nhận phụ. Details

This is a tip shown to the participant describing the subquestion validation equation.

Đây là một mẹo cho người tham gia miêu tả phương trình xác nhận phụ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Subquestion validation equation Phép thẩm định phụ câu hỏi Details

Subquestion validation equation

Phép thẩm định phụ câu hỏi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter a boolean equation to validate each subquestion. Nhập một phương trình boolean để xác nhận tính hợp lệ của từng câu hỏi phụ. Details

Enter a boolean equation to validate each subquestion.

Nhập một phương trình boolean để xác nhận tính hợp lệ của từng câu hỏi phụ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Long free text Văn bản dài Details

Long free text

Văn bản dài

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Huge free text Văn bản lớn Details

Huge free text

Văn bản lớn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Short free text Văn bản ngắn Details

Short free text

Văn bản ngắn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can switch to the closed-access mode by initialising a survey participants table by using the button below. Bạn có thể chuyển sang chế độ truy cập khép kín bằng cách khởi tạo một bảng token bằng nút dưới đây. Details

You can switch to the closed-access mode by initialising a survey participants table by using the button below.

Bạn có thể chuyển sang chế độ truy cập khép kín bằng cách khởi tạo một bảng token bằng nút dưới đây.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The access code you provided doesn't match the one in your session. Mã thông báo mà bạn cung cấp không khớp với mã thông báo trong phiên làm việc của bạn. Details

The access code you provided doesn't match the one in your session.

Mã thông báo mà bạn cung cấp không khớp với mã thông báo trong phiên làm việc của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User not found Người dùng không tìm thấy. Details

User not found

Người dùng không tìm thấy.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The participant table has now been removed and access codes are no longer required to access this survey. Bảng thẻ đã được xoá và các thẻ không còn cần thiết để truy cập bản khảo sát này nữa. Details

The participant table has now been removed and access codes are no longer required to access this survey.

Bảng thẻ đã được xoá và các thẻ không còn cần thiết để truy cập bản khảo sát này nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you delete this table access codes will no longer be required to access this survey. Nếu bạn xóa bảng bảng này sẽ không còn được yêu cầu truy cập bản khảo sát này. Details

If you delete this table access codes will no longer be required to access this survey.

Nếu bạn xóa bảng bảng này sẽ không còn được yêu cầu truy cập bản khảo sát này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue? Nhấp vào 'Có' sẽ tạo ra các mã thông báo cho tất cả những người trong danh sách token này mà chưa được phát hành. Tiếp tục? Details

Clicking 'Yes' will generate access codes for all those in this participant list that have not been issued one. Continue?

Nhấp vào 'Có' sẽ tạo ra các mã thông báo cho tất cả những người trong danh sách token này mà chưa được phát hành. Tiếp tục?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-02-07 08:49:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 10 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as