GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese glossary

1 297 298 299 300 301 302
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
We are sorry but there was a system error and your file was not saved. An email has been dispatched to notify the survey administrator. Chúng tôi rất tiếc nhưng đã có lỗi hệ thống và tập tin của bạn đã không được lưu. Một email đã được gửi để thông báo đến người quản trị khảo sát. Details

We are sorry but there was a system error and your file was not saved. An email has been dispatched to notify the survey administrator.

Chúng tôi rất tiếc nhưng đã có lỗi hệ thống và tập tin của bạn đã không được lưu. Một email đã được gửi để thông báo đến người quản trị khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The file has been successfully uploaded. Tập tin đã được tải lên thành công. Details

The file has been successfully uploaded.

Tập tin đã được tải lên thành công.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Sorry, this file is too large. Only files upto %s KB are allowed. Rất tiếc, tập tin này quá lớn. Chỉ tập tin không quá %s KB được cho phép. Details

Sorry, this file is too large. Only files upto %s KB are allowed.

Rất tiếc, tập tin này quá lớn. Chỉ tập tin không quá %s KB được cho phép.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, this file extension (%s) is not allowed! Rất tiếc, định dạng tập tin này (%s) không được cho phép! Details

Sorry, this file extension (%s) is not allowed!

Rất tiếc, định dạng tập tin này (%s) không được cho phép!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Oops, There was an error deleting the file Rất tiếc, Đã xảy ra lỗi khi xóa tệp Details

Oops, There was an error deleting the file

Rất tiếc, Đã xảy ra lỗi khi xóa tệp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-29 01:22:07 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File %s deleted Đã xóa %s tệp Details

File %s deleted

Đã xóa %s tệp

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-11-29 01:22:21 GMT
Translated by:
namphuong
Approved by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Completed Đã hoàn thành Details

Completed

Đã hoàn thành

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
An email has been sent to the address you provided with access details for this survey. Please follow the link in that email to proceed. Một email đã được gửi đến địa chỉ bạn cung cấp, với thông tin truy cập chi tiết cho khảo sát này. Vui lòng thực hiện theo liên kết trong email. Details

An email has been sent to the address you provided with access details for this survey. Please follow the link in that email to proceed.

Một email đã được gửi đến địa chỉ bạn cung cấp, với thông tin truy cập chi tiết cho khảo sát này. Vui lòng thực hiện theo liên kết trong email.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:16 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Thank you for registering to participate in this survey. Cảm ơn đã đang kí để tham gia khảo sát này. Details

Thank you for registering to participate in this survey.

Cảm ơn đã đang kí để tham gia khảo sát này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
%s cannot be left empty Không thể để trống %s Details

%s cannot be left empty

Không thể để trống %s

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The email you used is not valid. Please try again. Địa chỉ mail bạn sử dụng không hợp lệ.Hãy thủ lại lần nữa. Details

The email you used is not valid. Please try again.

Địa chỉ mail bạn sử dụng không hợp lệ.Hãy thủ lại lần nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:20 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The answer to the security question is incorrect. Câu trả lời cho câu hỏi bảo mật không chính xác. Details

The answer to the security question is incorrect.

Câu trả lời cho câu hỏi bảo mật không chính xác.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your answer Trả lời của bạn Details

Your answer

Trả lời của bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2018-12-30 06:51:31 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question Câu hỏi Details

Question

Câu hỏi

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Survey name (ID): Tên Khảo sát (iD): Details

Survey name (ID):

Tên Khảo sát (iD):

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 297 298 299 300 301 302
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as