GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese glossary

1 296 297 298 299 300 302
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The maximum number of files has been uploaded. You may return back to survey. Số tập tin tối đã được được tải lên. Bạn có thể quay trở lại khảo sát. Details

The maximum number of files has been uploaded. You may return back to survey.

Số tập tin tối đã được được tải lên. Bạn có thể quay trở lại khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you wish, you may upload %s more file(s); else you may return back to survey. Nếu muốn, bạn có thể tải lên %s nhiều tập tin hơn; nếu không bạn có thể trở lại khảo sát. Details

If you wish, you may upload %s more file(s); else you may return back to survey.

Nếu muốn, bạn có thể tải lên %s nhiều tập tin hơn; nếu không bạn có thể trở lại khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please upload %s more file(s). Vui lòng tải lên %s tập tin nữa. Details

Please upload %s more file(s).

Vui lòng tải lên %s tập tin nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select file Chọn tập tin Details

Select file

Chọn tập tin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uploading Đang tải lên Details

Uploading

Đang tải lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, only %s files can be uploaded for this question! Rất tiếc, chỉ %s tập tin có thể được tải lên cho câu hỏi này! Details

Sorry, only %s files can be uploaded for this question!

Rất tiếc, chỉ %s tập tin có thể được tải lên cho câu hỏi này!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, no more files can be uploaded! Rất tiếc, không thể tải lên thêm tập tin! Details

Sorry, no more files can be uploaded!

Rất tiếc, không thể tải lên thêm tập tin!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Comment Chú thích Details

Comment

Chú thích

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Title Tiêu đề Details

Title

Tiêu đề

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Unknown error Lỗi không biết Details

Unknown error

Lỗi không biết

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, there was an error uploading your file. Rất tiếc, đã có lỗi trong khi tải tập tin của bạn lên Details

Sorry, there was an error uploading your file.

Rất tiếc, đã có lỗi trong khi tải tập tin của bạn lên

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We are sorry but there was a system error and your file was not saved. An email has been dispatched to notify the survey administrator. Chúng tôi rất tiếc nhưng đã có lỗi hệ thống và tập tin của bạn đã không được lưu. Một email đã được gửi để thông báo đến người quản trị khảo sát. Details

We are sorry but there was a system error and your file was not saved. An email has been dispatched to notify the survey administrator.

Chúng tôi rất tiếc nhưng đã có lỗi hệ thống và tập tin của bạn đã không được lưu. Một email đã được gửi để thông báo đến người quản trị khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The file has been successfully uploaded. Tập tin đã được tải lên thành công. Details

The file has been successfully uploaded.

Tập tin đã được tải lên thành công.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Sorry, this file is too large. Only files upto %s KB are allowed. Rất tiếc, tập tin này quá lớn. Chỉ tập tin không quá %s KB được cho phép. Details

Sorry, this file is too large. Only files upto %s KB are allowed.

Rất tiếc, tập tin này quá lớn. Chỉ tập tin không quá %s KB được cho phép.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, this file extension (%s) is not allowed! Rất tiếc, định dạng tập tin này (%s) không được cho phép! Details

Sorry, this file extension (%s) is not allowed!

Rất tiếc, định dạng tập tin này (%s) không được cho phép!

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2017-10-26 11:06:17 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 296 297 298 299 300 302
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as