GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese glossary

1
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Available for surveys Có sẵn cho các cuộc khảo sát Details

Available for surveys

Warning: Translation should not end on newline.
Có sẵn cho các cuộc khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-05-04 05:29:56 GMT
Translated by:
Kimngan99
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Available for surveys Có sẵn cho các cuộc khảo sát Details

Available for surveys

Có sẵn cho các cuộc khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-05-04 05:30:22 GMT
Translated by:
Kimngan99
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the user doesn't have global view/read global permission for themes, please select the themes he should be able to use for surveys. Nếu người dùng không có quyền xem / đọc toàn cầu đối với các chủ đề, vui lòng chọn các chủ đề mà họ có thể sử dụng cho các cuộc khảo sát. Details

If the user doesn't have global view/read global permission for themes, please select the themes he should be able to use for surveys.

Nếu người dùng không có quyền xem / đọc toàn cầu đối với các chủ đề, vui lòng chọn các chủ đề mà họ có thể sử dụng cho các cuộc khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-05-04 05:31:01 GMT
Translated by:
Kimngan99
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Dear {FIRSTNAME}, you have been invited to participate in a survey. The survey is titled: "{SURVEYNAME}" "{SURVEYDESCRIPTION}" To participate, please click on the link below. Sincerely, {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) ---------------------------------------------- Click here to do the survey: {SURVEYURL} Kính gửi {FIRSTNAME}! bạn đã được mời tham gia một cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát có tiêu đề: "{TENKHAOSAT}" "{MOTAKHAOSAT}" Để tham gia, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. Trân trọng, {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) ---------------------------------------------- Bấm vào đây để làm khảo sát: {SURVEYURL} Details

Dear {FIRSTNAME}, you have been invited to participate in a survey. The survey is titled: "{SURVEYNAME}" "{SURVEYDESCRIPTION}" To participate, please click on the link below. Sincerely, {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) ---------------------------------------------- Click here to do the survey: {SURVEYURL}

Kính gửi {FIRSTNAME}! bạn đã được mời tham gia một cuộc khảo sát. Cuộc khảo sát có tiêu đề: "{TENKHAOSAT}" "{MOTAKHAOSAT}" Để tham gia, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. Trân trọng, {ADMINNAME} ({ADMINEMAIL}) ---------------------------------------------- Bấm vào đây để làm khảo sát: {SURVEYURL}

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2021-05-04 05:32:45 GMT
Translated by:
Kimngan99
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as