GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 5 6 7 8 9 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Are you sure you want to delete this theme? Bạn có chắc muốn xoá những khảo sát này? Details

Are you sure you want to delete this theme?

Bạn có chắc muốn xoá những khảo sát này?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete all those surveys? Bạn có chắc muốn những khảo sát này hết hạn? Details

Are you sure you want to delete all those surveys?

Bạn có chắc muốn những khảo sát này hết hạn?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Date saved Ngày tháng lưu Details

Date saved

Ngày tháng lưu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Save & activate survey Lưu / Kích hoạt khảo sát Details

Save & activate survey

Lưu / Kích hoạt khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Survey title: Tiêu đề khảo sát Details

Survey title:

Tiêu đề khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Additionally the following settings cannot be changed when the survey is active. Thiết lập sau không thể được thay đổi khi khảo sát được kích hoạt. Details

Additionally the following settings cannot be changed when the survey is active.

Thiết lập sau không thể được thay đổi khi khảo sát được kích hoạt.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The tokens table associated with this survey has been renamed to: Các thẻ bài liên quan đên khao sát này đã được đổi tên thành : Details

The tokens table associated with this survey has been renamed to:

Các thẻ bài liên quan đên khao sát này đã được đổi tên thành :

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This survey has an associated tokens table. If you delete this survey this tokens table will be deleted. We recommend that you export or backup these tokens before deleting this survey. Khảo sát này có liên quan đên bảng token Nêu bạn xóa khảo sát này các bảng giữ các token cũng sẽ bị xóa. Chúng tôi đề nghị bạn nên xuất khảu thẻ bài hoặc sao lưu chúng trước khi xóa khảo sát này. Details

This survey has an associated tokens table. If you delete this survey this tokens table will be deleted. We recommend that you export or backup these tokens before deleting this survey.

Khảo sát này có liên quan đên bảng token Nêu bạn xóa khảo sát này các bảng giữ các token cũng sẽ bị xóa. Chúng tôi đề nghị bạn nên xuất khảu thẻ bài hoặc sao lưu chúng trước khi xóa khảo sát này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
After you are done, please click the 'Save' button to save your changes. Sau khi bạn làm xong vui lòng nhấp nút 'Lưu' bên dưới để lưu thay đổi của bạn. Details

After you are done, please click the 'Save' button to save your changes.

Sau khi bạn làm xong vui lòng nhấp nút 'Lưu' bên dưới để lưu thay đổi của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Display/Export Hiện / Xuất Details

Display/Export

Hiện / Xuất

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
List question groups Nhóm câu hỏi tiếp theo Details

List question groups

Nhóm câu hỏi tiếp theo

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Number of questions/groups: Số câu hỏi/nhóm Details

Number of questions/groups:

Số câu hỏi/nhóm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Organize question groups/questions Tổ chức nhóm câu hỏi/câu hỏi Details

Organize question groups/questions

Tổ chức nhóm câu hỏi/câu hỏi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:19 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Position Vị trí: Details

Position

Vị trí:

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Preview question Câu hỏi trước Details

Preview question

Câu hỏi trước

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 5 6 7 8 9 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as