GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 4 5 12
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
In the printable version replace the condition with this explanation text. Trong phiên bản in được thay thế các phương trình phù hợp với các văn bản giải thích này. Details

In the printable version replace the condition with this explanation text.

Trong phiên bản in được thay thế các phương trình phù hợp với các văn bản giải thích này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
votsdb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant Người tham gia Details

Participant

Người tham gia

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Repeat password: lặp lại mật khẩu Details

Repeat password:

lặp lại mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This question has missing subquestions. Câu hỏi này không có câu hỏi phụ. Details

This question has missing subquestions.

Câu hỏi này không có câu hỏi phụ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Xem người này trong cơ sở dữ liệu trung tâm tham gia Details

View this participant in the central participants database

Xem người này trong cơ sở dữ liệu trung tâm tham gia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found? Ghi đè lên giá trị thuộc tính mã thông báo hiện tại nếu một người tham gia trùng lặp được tìm thấy? Details

Overwrite existing participant attribute values if a duplicate participant is found?

Ghi đè lên giá trị thuộc tính mã thông báo hiện tại nếu một người tham gia trùng lặp được tìm thấy?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Buộc các danh sách lựa chọn và danh sách thứ hạng để có cùng độ cao Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Buộc các danh sách lựa chọn và danh sách thứ hạng để có cùng độ cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File extension: mở rộng tập tin Details

File extension:

mở rộng tập tin

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one Ánh xạ thuộc tính mã thông báo của bạn đến một thuộc tính tham gia hiện có hoặc tạo một hình mới Details

Map your survey participant attributes to an existing participant attribute or create a new one

Ánh xạ thuộc tính mã thông báo của bạn đến một thuộc tính tham gia hiện có hoặc tạo một hình mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists? Ghi đè lên giá trị thuộc tính thẻ hiện tại nếu một người tham gia đã tồn tại? Details

Overwrite existing participant attribute values if a participant already exists?

Ghi đè lên giá trị thuộc tính thẻ hiện tại nếu một người tham gia đã tồn tại?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped Lưu ý: Các trường thẻ chuẩn có thể không được tự động ánh xạ Details

Note: Standard participant fields cannot be automatically mapped

Lưu ý: Các trường thẻ chuẩn có thể không được tự động ánh xạ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Only %s new dummy participants were added after %s trials. Chỉ có %s thẻ giả mới được thêm vào sau khi %s thử nghiệm Details

Only %s new dummy participants were added after %s trials.

Chỉ có %s thẻ giả mới được thêm vào sau khi %s thử nghiệm

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Specify how array-filtered subquestions should be displayed Xác định cách mảng lọc các câu hỏi phụ sẽ được hiển thị Details

Specify how array-filtered subquestions should be displayed

Xác định cách mảng lọc các câu hỏi phụ sẽ được hiển thị

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder Tập tin %s không thể bị xóa. Vui lòng kiểm tra các điều khoản trên / tải lên / mẫu thư mục Details

File %s couldn't be deleted. Please check the permissions on the /upload/themes folder

Tập tin %s không thể bị xóa. Vui lòng kiểm tra các điều khoản trên / tải lên / mẫu thư mục

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 12
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as