GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 4 5 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao và Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao và Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:07 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao Details

Force each answer option to have the same height.

Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:12 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Buộc mỗi câu lựa chọn phải có cùng một chiều cao Details

Force each answer option to have the same height.

Buộc mỗi câu lựa chọn phải có cùng một chiều cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 11:12:08 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:44:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses. Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát. Details

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Only one central attribute is mapped with token attribute Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token Details

Only one central attribute is mapped with token attribute

Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:53:08 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Allow multiple responses or update responses with one token: Cho phép nhiều phản hồi hoặc nhiều cập nhật với một thẻ bài? Details

Allow multiple responses or update responses with one token:

Cho phép nhiều phản hồi hoặc nhiều cập nhật với một thẻ bài?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
cuongestih
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In the printable version replace the relevance equation with this explanation text. Trong phiên bản in được thay thế các phương trình phù hợp với các văn bản giải thích này. Details

In the printable version replace the relevance equation with this explanation text.

Trong phiên bản in được thay thế các phương trình phù hợp với các văn bản giải thích này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
votsdb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant Người tham gia Details

Participant

Người tham gia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
votsdb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator. Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn. Details

The imap PHP library is not installed or not activated. Please contact your system administrator.

Các imap thư viện PHP không được cài đặt. Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Repeat password: lặp lại mật khẩu Details

Repeat password:

lặp lại mật khẩu

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
This question has missing subquestions. Câu hỏi này không có câu hỏi phụ. Details

This question has missing subquestions.

Câu hỏi này không có câu hỏi phụ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
View this participant in the central participants database Xem người này trong cơ sở dữ liệu trung tâm tham gia Details

View this participant in the central participants database

Xem người này trong cơ sở dữ liệu trung tâm tham gia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Overwrite existing token attribute values if a duplicate participant is found? Ghi đè lên giá trị thuộc tính mã thông báo hiện tại nếu một người tham gia trùng lặp được tìm thấy? Details

Overwrite existing token attribute values if a duplicate participant is found?

Ghi đè lên giá trị thuộc tính mã thông báo hiện tại nếu một người tham gia trùng lặp được tìm thấy?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force the choice list and the rank list to have the same height. Buộc các danh sách lựa chọn và danh sách thứ hạng để có cùng độ cao Details

Force the choice list and the rank list to have the same height.

Buộc các danh sách lựa chọn và danh sách thứ hạng để có cùng độ cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
bdthuy
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as