GlotPress

Translation of LimeSurvey 4.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 4 12
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Allow multiple responses or update responses with one access code: Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo: Details

Allow multiple responses or update responses with one access code:

Cho phép nhiều câu trả lời hoặc cập nhật câu trả lời bằng một mã thông báo:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:26:16 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:26:29 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
All participants Không có người tham gia Details

All participants

Không có người tham gia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 06:36:24 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page format: Định dạng trang Details

Page format:

Định dạng trang

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Đặt lại về cài đặt mặc định Details

Reset to default settings:

Đặt lại về cài đặt mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 06:53:41 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Code/text separator: Tách mã/văn bản Details

Code/text separator:

Tách mã/văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction. Nếu tính bền bỉ của phản hồi dựa trên mã thông báo được cho phép, người tham gia có thể cập nhật phản hồi của mình sau khi hoàn thành, nếu người tham gia có thể thêm phản hồi mới mà không bị hạn chế. Details

If participant-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction.

Nếu tính bền bỉ của phản hồi dựa trên mã thông báo được cho phép, người tham gia có thể cập nhật phản hồi của mình sau khi hoàn thành, nếu người tham gia có thể thêm phản hồi mới mà không bị hạn chế.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:17:56 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded. Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded.

Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code. Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their access code.

Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:04 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:19 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao và Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao và Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:07 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao Details

Force each answer option to have the same height.

Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:12 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:44:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses. Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát. Details

If you used an identifying access code to access this survey, please rest assured that this code will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification access codes with survey responses.

Nếu bạn đã sử dụng mã thông báo xác định để truy cập khảo sát này, hãy yên tâm rằng mã thông báo này sẽ không được lưu trữ cùng với câu trả lời của bạn. Nó được quản lý trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt và sẽ chỉ được cập nhật để cho biết bạn đã làm (hoặc không) hoàn thành cuộc khảo sát này. Không có cách kết hợp mã thông báo nhận dạng với phản hồi khảo sát.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Only one central attribute is mapped with participant attribute Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token Details

Only one central attribute is mapped with participant attribute

Chỉ có một thuộc tính trung tâm được ánh xạ với thuộc tính token

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:53:08 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 12
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as