GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 4 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
To participate in this restricted survey, you need a valid token. Để tham gia cuộc khảo sát hạn chế này, bạn cần có một token hợp lệ. Details

To participate in this restricted survey, you need a valid token.

Để tham gia cuộc khảo sát hạn chế này, bạn cần có một token hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 14:34:36 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No questions groups found. Không tìm thấy nhóm câu hỏi. Details

No questions groups found.

Không tìm thấy nhóm câu hỏi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:20:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:21:05 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:26:29 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Tự động tải URL kết thúc khi hoàn tất khảo sát: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Tự động tải URL kết thúc khi hoàn tất khảo sát:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:50:02 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page format: Định dạng trang Details

Page format:

Định dạng trang

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Đặt lại về cài đặt mặc định Details

Reset to default settings:

Đặt lại về cài đặt mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 06:53:41 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Đặt lại theo cài đặt mặc định Details

Reset to default settings:

Đặt lại theo cài đặt mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:47:02 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Code/text separator: Tách mã/văn bản Details

Code/text separator:

Tách mã/văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Code/text separator: Tách mã Details

Code/text separator:

Tách mã

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:47:55 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If token-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction. Nếu tính bền bỉ của phản hồi dựa trên mã thông báo được cho phép, người tham gia có thể cập nhật phản hồi của mình sau khi hoàn thành, nếu người tham gia có thể thêm phản hồi mới mà không bị hạn chế. Details

If token-based response persistence is enabled a participant can update his response after completion, else a participant can add new responses without restriction.

Nếu tính bền bỉ của phản hồi dựa trên mã thông báo được cho phép, người tham gia có thể cập nhật phản hồi của mình sau khi hoàn thành, nếu người tham gia có thể thêm phản hồi mới mà không bị hạn chế.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:17:56 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded. Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded.

Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token. Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token.

Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:04 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:19 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as