GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
The token you provided doesn't match the one in your session. Mã thông báo mà bạn cung cấp không khớp với mã thông báo trong phiên làm việc của bạn. Details

The token you provided doesn't match the one in your session.

Mã thông báo mà bạn cung cấp không khớp với mã thông báo trong phiên làm việc của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:10:12 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The tokens table has now been removed and tokens are no longer required to access this survey. Bảng thẻ đã được xoá và các thẻ không còn cần thiết để truy cập bản khảo sát này nữa. Details

The tokens table has now been removed and tokens are no longer required to access this survey.

Bảng thẻ đã được xoá và các thẻ không còn cần thiết để truy cập bản khảo sát này nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:12:29 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you delete this table tokens will no longer be required to access this survey. Nếu bạn xóa bảng bảng này sẽ không còn được yêu cầu truy cập bản khảo sát này. Details

If you delete this table tokens will no longer be required to access this survey.

Nếu bạn xóa bảng bảng này sẽ không còn được yêu cầu truy cập bản khảo sát này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:12:35 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Clicking 'Yes' will generate tokens for all those in this token list that have not been issued one. Continue? Nhấp vào 'Có' sẽ tạo ra các mã thông báo cho tất cả những người trong danh sách token này mà chưa được phát hành. Tiếp tục? Details

Clicking 'Yes' will generate tokens for all those in this token list that have not been issued one. Continue?

Nhấp vào 'Có' sẽ tạo ra các mã thông báo cho tất cả những người trong danh sách token này mà chưa được phát hành. Tiếp tục?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:12:46 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Token is not valid anymore. Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) đã bỏ qua: Token không hợp lệ nữa. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) skipped: Token is not valid anymore.

Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) đã bỏ qua: Token không hợp lệ nữa.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:10 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Token is not yet valid. Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ. Details

Email to {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) delayed: Token is not yet valid.

Gửi email tới {FIRSTNAME} {LASTNAME} ({EMAIL}) bị trì hoãn: Token chưa hợp lệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:13 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Token attribute descriptions were successfully updated. Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công. Details

Token attribute descriptions were successfully updated.

Mô tả thuộc tính Token đã được cập nhật thành công.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
There is already an entry with that exact token in the table. The same token cannot be used in multiple entries. Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục. Details

There is already an entry with that exact token in the table. The same token cannot be used in multiple entries.

Đã có một mục có token chính xác trong bảng. Cùng một mã thông báo không thể được sử dụng trong nhiều mục.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:13:26 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Token code for this participant Mã Token cho người tham gia này Details

Token code for this participant

Mã Token cho người tham gia này

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
There is already a recorded answer for this token Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này Details

There is already a recorded answer for this token

Đã có câu trả lời đã được ghi lại cho mã thông báo này

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:17:44 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is a closed-access survey, so you must supply a valid token. Please contact the administrator for assistance. Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp. Details

This is a closed-access survey, so you must supply a valid token. Please contact the administrator for assistance.

Đây là cuộc điều tra truy cập đóng, vì vậy bạn phải cung cấp một mã thông báo hợp lệ. Vui lòng liên hệ với quản trị viên để được trợ giúp.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:17:52 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey table: %s Xóa bảng điều tra mồ côi: Details

Deleting orphan survey table: %s

Xóa bảng điều tra mồ côi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 01:20:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A survey participants table has been created for this survey and the old tokens were imported. Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập. Details

A survey participants table has been created for this survey and the old tokens were imported.

Bảng Người tham gia khảo sát đã được tạo ra cho cuộc khảo sát này và các thẻ bài cũ đã được nhập.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-08-18 02:04:59 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page. Vui lòng sử dụng các nút điều hướng hoặc chỉ mục trong LimeSurvey. Hình như bạn đã sử dụng nút quay lại của trình duyệt để gửi lại trang. Details

Please use the survey navigation buttons or index. It appears you attempted to use the browser back button to re-submit a page.

Vui lòng sử dụng các nút điều hướng hoặc chỉ mục trong LimeSurvey. Hình như bạn đã sử dụng nút quay lại của trình duyệt để gửi lại trang.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 12:14:25 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as