GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 8 9 10 11 12 13
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Restart this survey Khởi động lại khảo sát Details

Restart this survey

Khởi động lại khảo sát

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
c_schmitz
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The token you have provided is either not valid, or has already been used. Mã sinh viên bạn cung cấp không hợp lệ hoặc đã được sủ dụng. Details

The token you have provided is either not valid, or has already been used.

Mã sinh viên bạn cung cấp không hợp lệ hoặc đã được sủ dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
Vo Sy Manh (manhvs)
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please confirm the token by answering the security question below and click continue. Vui lòng xác nhận mã sinh viên bằng việc trả lời câu hỏi bí mật dưới đây và click tiếp tục Details

Please confirm the token by answering the security question below and click continue.

Vui lòng xác nhận mã sinh viên bằng việc trả lời câu hỏi bí mật dưới đây và click tiếp tục

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
You don't have the permission to activate tokens. Bạn không được phép kích hoạt các thẻ. Details

You don't have the permission to activate tokens.

Bạn không được phép kích hoạt các thẻ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:04:03 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you initialise a survey participants table for this survey then this survey will only be accessible to users who provide a token either manually or by URL. Nếu bạn khởi tạo một bảng tham gia khảo sát cho cuộc khảo sát này thì cuộc khảo sát này sẽ chỉ có thể truy cập được đối với người dùng cung cấp mã thông báo bằng tay hoặc bằng URL. Details

If you initialise a survey participants table for this survey then this survey will only be accessible to users who provide a token either manually or by URL.

Nếu bạn khởi tạo một bảng tham gia khảo sát cho cuộc khảo sát này thì cuộc khảo sát này sẽ chỉ có thể truy cập được đối với người dùng cung cấp mã thông báo bằng tay hoặc bằng URL.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:04:10 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you switch email mode, you'll have to review your email templates to fit the new format Nếu bạn chuyển sang chế độ email, bạn sẽ phải xem lại mẫu email của mình để phù hợp với định dạng mới Details

If you switch email mode, you'll have to review your email templates to fit the new format

Nếu bạn chuyển sang chế độ email, bạn sẽ phải xem lại mẫu email của mình để phù hợp với định dạng mới

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:08:59 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You can't use Anonymized responses when Token-based answers persistence is enabled. Bạn không thể sử dụng Phản hồi ẩn danh khi bật tính kiên trì câu trả lời dựa trên Token. Details

You can't use Anonymized responses when Token-based answers persistence is enabled.

Bạn không thể sử dụng Phản hồi ẩn danh khi bật tính kiên trì câu trả lời dựa trên Token.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:09:04 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order. Tệp phải là tệp CSV tiêu chuẩn (phân cách bằng dấu phẩy) với dấu ngoặc kép tùy chọn xung quanh các giá trị (mặc định cho OpenOffice và Excel). Dòng đầu tiên phải chứa tên trường. Các trường có thể theo bất kỳ thứ tự nào. Details

File should be a standard CSV (comma delimited) file with optional double quotes around values (default for most spreadsheet tools). The first line must contain the field names. The fields can be in any order.

Tệp phải là tệp CSV tiêu chuẩn (phân cách bằng dấu phẩy) với dấu ngoặc kép tùy chọn xung quanh các giá trị (mặc định cho OpenOffice và Excel). Dòng đầu tiên phải chứa tên trường. Các trường có thể theo bất kỳ thứ tự nào.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:20:40 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Enter one label per line. You can provide a code by separating code and label text with a semicolon or tab. For multilingual surveys you add the translation(s) on the same line separated with a semicolon or tab. Nhập một nhãn mỗi dòng. Bạn có thể cung cấp mã bằng cách tách mã và văn bản nhãn bằng semikolon hoặc tab. Đối với các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ bạn thêm (các) bản dịch vào cùng một dòng được tách với semikolon hoặc tab. Details

Enter one label per line. You can provide a code by separating code and label text with a semicolon or tab. For multilingual surveys you add the translation(s) on the same line separated with a semicolon or tab.

Nhập một nhãn mỗi dòng. Bạn có thể cung cấp mã bằng cách tách mã và văn bản nhãn bằng semikolon hoặc tab. Đối với các cuộc khảo sát đa ngôn ngữ bạn thêm (các) bản dịch vào cùng một dòng được tách với semikolon hoặc tab.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
The following old token list tables exist and may be deleted if no longer required: Các bảng danh sách mã thông báo cũ sau đây tồn tại và có thể bị xóa nếu không còn yêu cầu: Details

The following old token list tables exist and may be deleted if no longer required:

Các bảng danh sách mã thông báo cũ sau đây tồn tại và có thể bị xóa nếu không còn yêu cầu:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:30:22 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The following old survey participants tables should be deleted because they contain no records or their parent survey no longer exists: Các bảng mã bảng cũ sau đây cần được xóa vì chúng không chứa hồ sơ hoặc khảo sát cha mẹ của chúng không còn tồn tại nữa: Details

The following old survey participants tables should be deleted because they contain no records or their parent survey no longer exists:

Các bảng mã bảng cũ sau đây cần được xóa vì chúng không chứa hồ sơ hoặc khảo sát cha mẹ của chúng không còn tồn tại nữa:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 08:30:44 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue. Nếu bạn đã được cấp một mã thông báo, vui lòng nhập nó vào hộp dưới đây và nhấp vào tiếp tục. Details

If you have been issued a token, please enter it in the box below and click continue.

Nếu bạn đã được cấp một mã thông báo, vui lòng nhập nó vào hộp dưới đây và nhấp vào tiếp tục.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s Câu hỏi không hợp lệ - có thể là thiếu câu hỏi phụ hoặc cài đặt ngôn ngữ cụ thể cho ngôn ngữ %s Details

Invalid question - probably missing subquestions or language-specific settings for language %s

Câu hỏi không hợp lệ - có thể là thiếu câu hỏi phụ hoặc cài đặt ngôn ngữ cụ thể cho ngôn ngữ %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 00:46:36 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please check at least one box per row. Vui lòng kiểm tra ít nhất một ô cho mỗi hàng Details

Please check at least one box per row.

Vui lòng kiểm tra ít nhất một ô cho mỗi hàng

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 00:46:42 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this file? Bạn có chắc mình muốn xóa tập tin này không? Details

Are you sure you want to delete this file?

Bạn có chắc mình muốn xóa tập tin này không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 08:56:57 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 8 9 10 11 12 13
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as