GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese

1 2 3 11
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
To continue please first accept our survey data policy. Để tiếp tục, trước tiên hãy chấp nhận chính sách khảo sát của chúng tôi. Details

To continue please first accept our survey data policy.

Để tiếp tục, trước tiên hãy chấp nhận chính sách khảo sát của chúng tôi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-05 05:10:32 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fix the following errors: Vui lòng sửa các lỗi nhập sau đây: Details

Please fix the following errors:

Vui lòng sửa các lỗi nhập sau đây:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-05 05:14:41 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This will reset all the specific configurations of this theme. Thao tác này sẽ xóa tất cả cấu hình cụ thể của chủ đề này. Details

This will reset all the specific configurations of this theme.

Thao tác này sẽ xóa tất cả cấu hình cụ thể của chủ đề này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 08:34:12 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This file is not a supported image - please only upload JPG,PNG,GIF or SVG type images. Tệp này không phải là ảnh được hỗ trợ - vui lòng chỉ tải lên hình ảnh JPG, PNG hoặc GIF. Details

This file is not a supported image - please only upload JPG,PNG,GIF or SVG type images.

Tệp này không phải là ảnh được hỗ trợ - vui lòng chỉ tải lên hình ảnh JPG, PNG hoặc GIF.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 07:52:33 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
The answer options will be shown for each subquestion. Các tùy chọn trả lời sẽ được hiển thị cho mỗi câu hỏi phụ của bạn. Details

The answer options will be shown for each subquestion.

Các tùy chọn trả lời sẽ được hiển thị cho mỗi câu hỏi phụ của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 07:52:42 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You may save empty subquestions, but that would be pointless. Bạn có thể lưu các câu hỏi phụ rỗng, nhưng điều đó sẽ vô dụng. Details

You may save empty subquestions, but that would be pointless.

Bạn có thể lưu các câu hỏi phụ rỗng, nhưng điều đó sẽ vô dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:00:26 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Click on the plus sign %s to add another subquestion to your question. Nhấp vào dấu cộng để thêm một yêu cầu phụ khác cho câu hỏi của bạn. Details

Click on the plus sign %s to add another subquestion to your question.

Nhấp vào dấu cộng để thêm một yêu cầu phụ khác cho câu hỏi của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:00:37 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
To fully use it, you have to add subquestions as well as answer options. Để sử dụng đầy đủ nó, bạn phải thêm câu hỏi phụ cũng như lựa chọn câu trả lời. Details

To fully use it, you have to add subquestions as well as answer options.

Để sử dụng đầy đủ nó, bạn phải thêm câu hỏi phụ cũng như lựa chọn câu trả lời.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:01:17 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Next, we will create subquestions and answer options. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo câu hỏi phụ và tùy chọn câu trả lời. Details

Next, we will create subquestions and answer options.

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo câu hỏi phụ và tùy chọn câu trả lời.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:01:53 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group. Trong Khảo sát một cuộc khảo sát được tổ chức theo các nhóm câu hỏi và các câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần một nhóm câu hỏi. Details

In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group.

Trong Khảo sát một cuộc khảo sát được tổ chức theo các nhóm câu hỏi và các câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần một nhóm câu hỏi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:04:43 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your participants will see this title in the browser's title bar and on the welcome screen. Những người tham gia của bạn sẽ thấy tiêu đề này cũng như trong thanh tiêu đề của trình duyệt, cũng như trên màn hình chào mừng. Details

Your participants will see this title in the browser's title bar and on the welcome screen.

Những người tham gia của bạn sẽ thấy tiêu đề này cũng như trong thanh tiêu đề của trình duyệt, cũng như trên màn hình chào mừng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:05:09 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
We would like to help you with a quick tour of the most essential functions and features. Chúng tôi muốn giúp bạn với một tour du lịch nhanh chóng của các chức năng và tính năng thiết yếu nhất Details

We would like to help you with a quick tour of the most essential functions and features.

Chúng tôi muốn giúp bạn với một tour du lịch nhanh chóng của các chức năng và tính năng thiết yếu nhất

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:06:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Copy to local theme and save changes Sao chép vào mẫu địa phương và lưu các thay đổi Details

Copy to local theme and save changes

Sao chép vào mẫu địa phương và lưu các thay đổi

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:09:44 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Could not insert all conditions. Không thể chèn tất cả các điều kiện. Details

Could not insert all conditions.

Không thể chèn tất cả các điều kiện.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
Condition added. Điều kiện bổ sung. Details

Condition added.

Điều kiện bổ sung.

You have to log in to edit this translation.

or Cancel
1 2 3 11
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as