GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x.x: Vietnamese glossary

1 2 3 8
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Question ID (qid): '%s' is already in use. Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng. Details

Question ID (qid): '%s' is already in use.

Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 12:27:21 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey participants table: %s Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi: Details

Deleting orphan survey participants table: %s

Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-05 05:20:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP. Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP. Details

You cannot upload themes because you do not have the required ZIP library installed in PHP.

Bạn không thể tải các mẫu vì bạn không có thư viện ZIP được yêu cầu cài đặt trong PHP.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 14:34:36 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you. Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn Details

If the username and email address is valid and you are allowed to use the internal database authentication a new password has been sent to you.

Nếu tên người dùng và địa chỉ email hợp lệ và bạn được phép sử dụng xác thực cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu mới đã được gửi cho bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:21:05 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Automatically load end URL when survey complete: Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất: Details

Automatically load end URL when survey complete:

Tự động tải URL khi điều tra hoàn tất:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-22 00:26:29 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Page format: Định dạng trang Details

Page format:

Định dạng trang

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Reset to default settings: Đặt lại về cài đặt mặc định Details

Reset to default settings:

Đặt lại về cài đặt mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 06:53:41 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Code/text separator: Tách mã/văn bản Details

Code/text separator:

Tách mã/văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:22 GMT
Translated by:
quangndcet
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded. Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại. Details

With non-anonymized responses (and the survey participants table field 'Uses left' set to 1) if the participant closes the survey and opens it again (by using the survey link) his previous answers will be reloaded.

Với câu trả lời không ẩn danh (và trường bảng mã bảng \ 'Sử dụng còn lại \' được đặt thành 1) nếu người tham gia đóng cuộc khảo sát và mở lại (bằng cách sử dụng liên kết khảo sát), các câu trả lời trước đó sẽ được tải lại.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:00 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token. Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ. Details

If you set 'Yes' then no link will exist between survey participants table and survey responses table. You won't be able to identify responses by their token.

Nếu bạn đặt \ Yes, sau đó sẽ không có liên kết nào giữa bảng token và bảng câu trả lời khảo sát. Bạn không thể xác định được phản hồi bằng mã thông báo của họ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:04 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ... Details

Permission to view/update the survey text elements, e.g. survey title, survey description, welcome and end message

Cho phép xem / cập nhật các yếu tố văn bản khảo sát: tiêu đề khảo sát, mô tả cuộc khảo sát, chào mừng và kết thúc tin nhắn ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:18:19 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Papiamento (Curaçao & Bonaire) Papiamento (Curaçao và Bonaire) Details

Papiamento (Curaçao & Bonaire)

Papiamento (Curaçao và Bonaire)

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:07 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Force each answer option to have the same height. Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao Details

Force each answer option to have the same height.

Buộc mỗi lựa chọn câu trả lời để có cùng một chiều cao

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:20:12 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon. Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon. Details

Excludes all other options if a certain answer is selected - just enter the answer code(s) separated with a semicolon.

Không bao gồm tất cả các tùy chọn khác nếu một câu trả lời nhất định được chọn - chỉ cần nhập (các) mã trả lời được phân tách bằng semikolon.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-28 07:44:21 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Participant Người tham gia Details

Participant

Người tham gia

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-10-26 11:06:21 GMT
Translated by:
votsdb
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 8
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as