GlotPress

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese glossary

1 2 3 14
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Do you want to delete this response? Bạn muốn xóa phản hồi này không? Details

Do you want to delete this response?

Bạn muốn xóa phản hồi này không?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-01 08:38:36 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Question ID (qid): '%s' is already in use. Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng. Details

Question ID (qid): '%s' is already in use.

Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 12:27:21 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
A child group can't be set as parent group Nhóm con không thể được xếp thành nhóm mẹ Details

A child group can't be set as parent group

Nhóm con không thể được xếp thành nhóm mẹ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 12:23:13 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Please fix the following errors: Vui lòng sửa các lỗi sau đây: Details

Please fix the following errors:

Vui lòng sửa các lỗi sau đây:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 07:11:07 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot uninstall the default template. Bạn không thể gỡ cài đặt mẫu mặc định. Details

You cannot uninstall the default template.

Bạn không thể gỡ cài đặt mẫu mặc định.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-05 05:19:19 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
You cannot uninstall the default template. Bạn không thể gỡ bỏ mẫu mặc định. Details

You cannot uninstall the default template.

Bạn không thể gỡ bỏ mẫu mặc định.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-05-01 08:31:44 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey participants table: %s Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi: Details

Deleting orphan survey participants table: %s

Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi:

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-04-05 05:20:55 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Deleting orphan survey participants table: %s Xóa bảng người tham gia khảo sát không có nhóm mẹ: %s Details

Deleting orphan survey participants table: %s

Xóa bảng người tham gia khảo sát không có nhóm mẹ: %s

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2020-04-30 10:33:08 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Error: Malformed JSON: Field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "%s". Lỗi: JSON không đúng định dạng: Trường %s phải là mảng JSON hoặc chuỗi "thừa kế". Tìm thấy '%s'. Details

Error: Malformed JSON: Field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "%s".

Lỗi: JSON không đúng định dạng: Trường %s phải là mảng JSON hoặc chuỗi "thừa kế". Tìm thấy '%s'.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-29 08:34:09 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Welcome to the new theme editor of LimeSurvey 3.0. To get an overview of new functionality and possibilities, please visit the %s LimeSurvey manual %s. For further questions and information, feel free to post your questions on the %s LimeSurvey forums %s. Chào mừng bạn đến với trình soạn thảo khuôn mẫu mới của Trình Khảo sát. Để có được tổng quan về các tính năng và khả năng mới, vui lòng truy cập %s Khảo sát %s. Để có thêm thắc mắc và thông tin, vui lòng đăng câu hỏi của bạn lên %s diễn đàn Khảo sát %s. Details

Welcome to the new theme editor of LimeSurvey 3.0. To get an overview of new functionality and possibilities, please visit the %s LimeSurvey manual %s. For further questions and information, feel free to post your questions on the %s LimeSurvey forums %s.

Chào mừng bạn đến với trình soạn thảo khuôn mẫu mới của Trình Khảo sát. Để có được tổng quan về các tính năng và khả năng mới, vui lòng truy cập %s Khảo sát %s. Để có thêm thắc mắc và thông tin, vui lòng đăng câu hỏi của bạn lên %s diễn đàn Khảo sát %s.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 07:52:27 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group. Trong LimeSurvey, một khảo sát được sắp đặt theo các nhóm câu hỏi và câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần tạo một nhóm câu hỏi. Details

In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group.

Trong LimeSurvey, một khảo sát được sắp đặt theo các nhóm câu hỏi và câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần tạo một nhóm câu hỏi.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2018-12-30 07:25:23 GMT
Translated by:
dnvservices
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This is the structure view of your survey. Here you can see all your question groups and questions. Đây là cấu trúc của cuộc khảo sát của bạn. Tại đây bạn có thể xem tất cả các nhóm câu hỏi và câu hỏi của bạn. Details

This is the structure view of your survey. Here you can see all your question groups and questions.

Đây là cấu trúc của cuộc khảo sát của bạn. Tại đây bạn có thể xem tất cả các nhóm câu hỏi và câu hỏi của bạn.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:31:50 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uninstall Gỡ cài đặt Details

Uninstall

Gỡ cài đặt

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 08:33:07 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
LimeSurvey 3.0 theme editor Trình soạn thảo khuôn mẫu Khảo sát 3.0 Details

LimeSurvey 3.0 theme editor

Trình soạn thảo khuôn mẫu Khảo sát 3.0

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 13:48:48 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Demo mode: Uploading images is disabled. Chế độ demo: Việc tải lên biểu tượng bị vô hiệu. Details

Demo mode: Uploading images is disabled.

Chế độ demo: Việc tải lên biểu tượng bị vô hiệu.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-11-21 13:49:58 GMT
Translated by:
namphuong
References:
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 14
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as