LimeSurvey logo

Translation of LimeSurvey 3.x: Vietnamese

Glossary
Filter ↓ Sort ↓ All (4,530) Translated (3,926) Untranslated (415) Waiting (4) Fuzzy (199) Warnings (4)
1 2 3 14
Prio Original string Translation
Do you want to delete this response? Bạn muốn xóa phản hồi này không? Details

Do you want to delete this response?

Bạn muốn xóa phản hồi này không?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-05-01 08:38:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Question ID (qid): '%s' is already in use. Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng. Details

Question ID (qid): '%s' is already in use.

Mã số của câu hỏi (QIDd): '%s' đã đang sử dụng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-12-30 12:27:21
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
A child group can't be set as parent group Nhóm con không thể được xếp thành nhóm mẹ Details

A child group can't be set as parent group

Nhóm con không thể được xếp thành nhóm mẹ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-04-30 12:23:13
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Please fix the following errors: Vui lòng sửa các lỗi sau đây: Details

Please fix the following errors:

Vui lòng sửa các lỗi sau đây:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-12-30 07:11:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
You cannot uninstall the default template. Bạn không thể gỡ cài đặt mẫu mặc định. Details

You cannot uninstall the default template.

Bạn không thể gỡ cài đặt mẫu mặc định.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-05 05:19:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
You cannot uninstall the default template. Bạn không thể gỡ bỏ mẫu mặc định. Details

You cannot uninstall the default template.

Bạn không thể gỡ bỏ mẫu mặc định.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-05-01 08:31:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Deleting orphan survey participants table: %s Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi: Details

Deleting orphan survey participants table: %s

Xóa bảng tham gia điều tra viên mồ côi:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-04-05 05:20:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Deleting orphan survey participants table: %s Xóa bảng người tham gia khảo sát không có nhóm mẹ: %s Details

Deleting orphan survey participants table: %s

Xóa bảng người tham gia khảo sát không có nhóm mẹ: %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2020-04-30 10:33:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
Error: Malformed JSON: Field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "%s". Lỗi: JSON không đúng định dạng: Trường %s phải là mảng JSON hoặc chuỗi "thừa kế". Tìm thấy '%s'. Details

Error: Malformed JSON: Field %s must be either a JSON array or the string "inherit". Found "%s".

Lỗi: JSON không đúng định dạng: Trường %s phải là mảng JSON hoặc chuỗi "thừa kế". Tìm thấy '%s'.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-29 08:34:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Welcome to the new theme editor of LimeSurvey 3.0. To get an overview of new functionality and possibilities, please visit the %s LimeSurvey manual %s. For further questions and information, feel free to post your questions on the %s LimeSurvey forums %s. Chào mừng bạn đến với trình soạn thảo khuôn mẫu mới của Trình Khảo sát. Để có được tổng quan về các tính năng và khả năng mới, vui lòng truy cập %s Khảo sát %s. Để có thêm thắc mắc và thông tin, vui lòng đăng câu hỏi của bạn lên %s diễn đàn Khảo sát %s. Details

Welcome to the new theme editor of LimeSurvey 3.0. To get an overview of new functionality and possibilities, please visit the %s LimeSurvey manual %s. For further questions and information, feel free to post your questions on the %s LimeSurvey forums %s.

Chào mừng bạn đến với trình soạn thảo khuôn mẫu mới của Trình Khảo sát. Để có được tổng quan về các tính năng và khả năng mới, vui lòng truy cập %s Khảo sát %s. Để có thêm thắc mắc và thông tin, vui lòng đăng câu hỏi của bạn lên %s diễn đàn Khảo sát %s.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-21 07:52:27
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group. Trong LimeSurvey, một khảo sát được sắp đặt theo các nhóm câu hỏi và câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần tạo một nhóm câu hỏi. Details

In LimeSurvey a survey is organized in question groups and questions. To begin creating questions, we first need a question group.

Trong LimeSurvey, một khảo sát được sắp đặt theo các nhóm câu hỏi và câu hỏi. Để bắt đầu tạo câu hỏi, trước tiên chúng ta cần tạo một nhóm câu hỏi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2018-12-30 07:25:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dnvservices
References:
Priority:
normal
More links:
This is the structure view of your survey. Here you can see all your question groups and questions. Đây là cấu trúc của cuộc khảo sát của bạn. Tại đây bạn có thể xem tất cả các nhóm câu hỏi và câu hỏi của bạn. Details

This is the structure view of your survey. Here you can see all your question groups and questions.

Đây là cấu trúc của cuộc khảo sát của bạn. Tại đây bạn có thể xem tất cả các nhóm câu hỏi và câu hỏi của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-21 08:31:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Uninstall Gỡ cài đặt Details

Uninstall

Gỡ cài đặt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-21 08:33:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
LimeSurvey 3.0 theme editor Trình soạn thảo khuôn mẫu Khảo sát 3.0 Details

LimeSurvey 3.0 theme editor

Trình soạn thảo khuôn mẫu Khảo sát 3.0
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-21 13:48:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Demo mode: Uploading images is disabled. Chế độ demo: Việc tải lên biểu tượng bị vô hiệu. Details

Demo mode: Uploading images is disabled.

Chế độ demo: Việc tải lên biểu tượng bị vô hiệu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-11-21 13:49:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
namphuong
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 14

Export as